eco farming logo

Sonda

Jakim rodzajem aktywno?ci je?te? zainteresowany/a?
 
O Fundacji PDF Drukuj Email

Fundacja Pomocy Rodzinie WSPIERAJMY SI? zosta?a wpisana w lutym 2012 r. do Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000412129 i od pocz?tku swojego istnienia ma na celu:

  • wspieranie ?rodowisk rodzinnych - naturalnych oraz zast?pczych
  • organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci oraz ca?ych rodzin
  • organizowanie szkole?, kursw, konferencji i warsztatw dla ?rodowisk rodzinnych oraz specjalistw pracuj?cych z dzieckiem i rodzin?
  • organizowanie i prowadzenie warsztatw terapii artystycznej i zaj?ciowej
  • organizowanie festiwali, festynw i konkursw
  • reprezentowanie interesw ?rodowiska rodzinnej opieki naturalnej i zast?pczej wobec organw administracji pa?stwowej i samorz?dowej oraz innych instytucji
  • prowadzenie i wspieranie programw terapeutycznych, profilaktycznych, socjalnych i pomocy psychologicznej na rzecz rodziny (rodziny naturalnej i rodzinnego ?rodowiska zast?pczego)
  • integrowanie ?rodowisk, instytucji i stowarzysze? zajmuj?cych si? prac? z dzieckiem i rodzin?
  • edukowanie spo?eczne w zakresie upowszechniania sportu oraz ochrony dbr kultury i tradycji

Fundacj? Pomocy Rodzinie "Wspierajmy si?" tworz? osoby na sta?e zwi?zane z rodzicielstwem zast?pczym ktre doskonale zdaj? sobie spraw? z potrzeb i pragnie? dzieci odrzuconych i zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym. Dlatego te? dla Fundacji bardzo wa?ne s? dzia?ania, ktre maj? na celu wyrwnywanie szans spo?eczno-rozwojowych jak i edukacyjno-rekreacyjnych dzieci i m?odzie?y. Dzia?ania Fundacji w g?wnej mierze b?d? skupione na pomocy zarwno ca?ym rodzinom jak i dzieciom, ktre ze wzgl?du na trudn? sytuacj? materialn? rodziny nie maja szans na rozwijanie swoich zainteresowa? i pasji.

Cz?onkowie Zarz?du i Rady Fundacji pe?ni? swoje obowi?zki PRO PUBLICO BONO i za zasiadanie w tych w?adzach nie otrzymuj? wynagrodzenia.

 

Wspieraj? Nas...Dom Wczasw Dzieci?cych w My?liborzu

Szkuner w My?liborzu

Centrum nurkowe LINUR

S?awek Pyrko
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: cheap business web hosting movie stars Valid XHTML and CSS.